OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Zápis ze zasedání zastupitelstva 1/2015

 

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chlum 1/2015

 

Datum, místo: 13. 2. 2015 od 17:30, zasedací místnost OÚ Chlum

Přítomni: Mašek J., Němcová J., Vilímová A., Fila R., Voda Fr.

Omluven: Laštovica R.

Neomluven: Zimola B.

Hosté: Cejpková E., Cejpek P., Kos P.

 

Program:

1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce Chlum bylo zahájeno starostou obce přivítáním členů zastupitelstva a hostů. 

Informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední desce

Obecního úřadu Chlum i elektronické úřední desce. 

Předsedající dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem navržena J. Němcová; Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

Ověřovateli navrženi A. Vilímová, Fr. Voda; Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno 

 

3. Schválení programu

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

4. Rozpočet na r. 2015

Zastupitelstvo obce dle ustanovení zákona o obcích § 84 odst. 2, písm. b schvaluje rozpočet obce na rok 2015 dle přílohy.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

5. Rozpočtové opatření č. 7

ZO bylo seznámeno s jednotlivými položkami rozpočtového opatření č. 7

 

6. Různé

a) Činnost Kontrolního a Finančního výboru

 J. Němcová seznámila ZO se zprávami výborů za rok 2014 

 

b) Určení statutárního zástupce - mandatáře LHC „SMRČNÉ“

Navržen J. Mašek;

Hlasování: Pro 4; Proti 0; Zdržel 1; Schváleno 

 

c) Občanské záležitosti

Jubilanti od 70 let ( po 5 letech) - osobní blahopřání zástupců obce, dar

Jubilanti od 90 let (každoročně) - osobní blahopřání zástupců obce, dar

Narození dítěte – osobní blahopřání zástupců obce, dar

Svatba zlatá, diamantová, briliantová - blahopřání

Úmrtí - kondolence

 

d) Žádost z POV o dotaci na vybudování chodníků

Jedná se o investiční akci.  Nutno vyjasnit majetkoprávní vztahy.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

e) Inventarizace za rok 2014

Fr. Voda seznámil ZO se zprávou ve věci  inventarizace majetku obce za rok 2014

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

f) Lípy na hřbitově

Kořeny narušují stabilitu zídky i nejbližších náhrobků

Bude jednáno s odborníky o možnostech - případné pokácení.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Schváleno

 

g) Jednání o technickém stavu domu č. p. 36

Dům je ve velmi nebezpečném stavu, tuto situaci je nutné řešit jednáním s majitelem – pověřen starosta  

 

h) Žádost o odkup křížku

Zájemci o odkup kovových křížů kolem ohradní zdi u kostela

Zastupitelstvo prodej nedoporučuje.

 

ch) Pověření správců

Prohrnování cest - ZD Kouty

Posyp + nástupiště zastávky – František Dočekal

Prohrnování chodníků – Alois Vrtal

Knihovna – Anna Vilímová

Osvětlení obce – Petr Cejpek

Původní vodovodní zařízení – Bc. Radek Fila

Webové stránky obce – Pavel Vrtal

Kulturní dům – Josef Ryska

Opékárna – SDH; starostka hasičů  Bc. Radka Krotká

Sportoviště – František Voda nejml.

Koupaliště – Ing. Petr Novák

Hřbitov – Jiří Němec st.

Lesy – Miroslav Svoboda

Travní porosty – Ladislav Závodník

Keře a túje – Václav Noha 66

 

i) Jednání s manželi Vítamvásovými

Na základě starostou obce předložených dokladů se manželé Vítámvásovi omluvili za šíření nepravd formou otevřeného

dopisu, který doručili obyvatelům naší obce bezprostředně před volbami v říjnu 2014.

Odvaha k podobně otevřené omluvě by byla na místě.   

  

j) Sraz rodáků se uskuteční 20. 6. 2015, hudba: Vysočinka

 

k) Tradiční „dechovka“ se uskuteční 16. 8. 2015, hudba: Božejáci

 

l) Možnost připojení k internetu

Spol. M-soft nabízí bezdrátové připojení k internetu,

dle zájmu o připojení je možno instalovat další vysílač v obci.

 

m) Žádost manželů Němcových

Manželé Němcovi (č. p. 68) požádali o odkup 1 ks vyřazených dveří z budovy OÚ

Částka 1.000,-Kč :   Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno 

 

n) Žádost Občanského sdružení Centrum LADA o příspěvek

Hlasování o příspěvku 500,-Kč: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

  

o) Žádost paní Nováčkové, č.p. 65

Pí. Miluše Nováčková s dcerami žádá o prominutí poplatků za odpady

Dle zákona nelze již „prominout“.  Lze "osvobodit" formou vyhlášky na základě čestného prohlášení majitele nemovitosti 

 

p) Možnost kanalizace a čistírny, možnosti pozemkových úprav (cesty v katastru)

Navrženo informativní veřejné projednání   

 

r) Výstavba rybníků

Změna dotačních podmínek – doba udržitelnosti projektu, dotace, aj.

Bude jednáno se ZD Kouty a s vlastníky pozemků  

 

s) Plynofikace

Starosta podal informace ze schůzky Svazku obcí pro plynofikaci.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje veškerá stanoviska zapsaná v tomto zápisu.

 

Schůze ukončena ve 20:00 hodin.  

 

Zapsala:         Mgr. Jindřiška Němcová

Ověřili:            Anna Vilímová, František Voda nejml.

Starosta:         Jiří Mašek