OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2015

 

ZÁPIS  ze zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Chlum  2/2015

 

Datum, místo: 16. 5. 2015 v 18.00 hod. zasedací místnost OÚ Chlum

Přítomni: J. Mašek, J. Němcová, A. Vilímová, R. Fila, F. Voda

Neomluveni: B. Zimola, R. Laštovica - pánové zcela opomíjí svůj mandát „zastupitele“

Hosté: R. Krotká, K. Vodová

Program:

 • Zahájení

 

Zasedání zastupitelstva obce Chlum bylo zahájeno starostou obce přivítáním členů zastupitelstva a hostů.  Informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední desce Obecního úřadu Chlum i elektronické úřední desce.

             Předsedající dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 • Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

 • Zapisovatelem navržena J. Němcová; Pro 4; Proti 0; Zdržel 1; Schváleno
 • Ověřovateli navrženi R. Fila, Fr. Voda; Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Schválení programu
 • Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno

 

 • Rozpočtové opatření č. 1

 

 • Starosta seznámil ZO s položkami rozpočtového opatření č. 1

 

 • Schválení závěrečného účtu za rok 2014 včetně příloh
 • ZO schvaluje závěrečný účet obce Chlum za rok 2014 bez výhrad.

 

 • Schválení účetní závěrky za účetní období 2014 sestavené k 31. 12. 2014

 

 • ZO schvaluje účetní závěrku obce Chlum včetně výsledků hospodaření za účetní období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014; Pro 5; Proti 0; Zdržel 0

 

 • Různé

 

 1. Opravu dlažby u KD provede FA Refal ; Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 2. Předložen návrh zápisu do kroniky za r. 2014; Pro 4; Proti 0; Zdržel 1; Schváleno
 3. Pan F. Neumann - trenér mužstva Kouty „B“ předložil své návrhy. Obec podpoří club v budoucnu v rámci možností. Kontaktní osoba – správce sportoviště p. Fr. Voda
 4. Žádost p. B. Zimoly o prominutí poplatků za odpady – bez změny vyhlášky žádosti nelze vyhovět. Vyhláška vydaná bývalým ZO prozatím zůstává v platnosti.   Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 5. Žádost manželů Rozprýmových o prořez lip – bylo provedeno odbornou firmou.  
 6. Předložení žádosti o schválení přestavby části objektu č.p. 8 na minipivovar  Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 7. Předložení žádosti o schválení novostavby RD na p. č. 137/4  Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 8. Předložení žádosti o schválení provedení stavby LP Chlumského potoka.   Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 9. Rozpravou navrženo, aby KD Chlum získal status obřadní místnosti.    Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno
 10. Byla podána žádost o dotaci na studii proveditelnosti stavby kanalizace v naší obci
 11. Byla provedena výsadba ovocných stromků - cesta do Pavlovců
 12. Žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí příspěvku na moderní diagnostický ultrazvukový přístroj. Rozpravou navrženo 1000,- Pro 5; Proti 0; Zdržel 0; Schváleno  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje veškerá stanoviska zapsaná v tomto zápisu

   Zapsala:          Mgr. Jindřiška Němcová
   Ověřili:            Bc. Radek Fila, František Voda
   Starosta:         Jiří Mašek
   Schůze ukončena ve 20.00 hodin.